Ochrona danych osobowych w procesie rekrutacji

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Zygmunta Augusta 11, 85-082 Bydgoszcz.
 2. Z Zespołem ds. RODO wyznaczonym do nadzorowania prawidłowości przetwarzania danych osobowych mogę się Państwo skontaktować się poprzez adres e-mail na adres: iod@pesa.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, wysyłając pismo na adres: Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A., ul. Zygmunta Augusta 11, 85-082 Bydgoszcz.
 3. Podstawą prawną przetwarzania podanych przeze Państwa danych osobowych jest:
 4. a) 221Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w zakresie danych osobowych, których zgodnie z Kodeksem pracy podanie jest wymogiem ustawowym (obowiązkowe) – dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji,
 5. b) 6 ust. 1 lit. a) RODO – w zakresie danych osobowych, których podanie nie jest wymogiem ustawowym (nieobowiązkowe) przepisami prawa – dane osobowe są przetwarzane na podstawie mojej zgody na ich przetwarzanie, za którą jest potraktowanie ich przekazanie w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.
 6. Odbiorcą Państwa danych osobowych, poza Administratorem, są:
 7. a) upoważnieni pracownicy Administratora biorący udział w procesie rekrutacji,
 8. b) w przypadku zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną, celem umożliwienia wstępu do siedziby Administratora – podmiot świadczący usługi ochrony obiektu,
 9. c) w przypadku podjęcia decyzji o zatrudnieniu – podmiot realizujący świadczenia z zakresu medycyny pracy.
 10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 11. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do 3 (trzech) miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji. Po tym okresie są usuwane. Aplikacje nie są odsyłane. Kontakt następuje jedynie z wybranymi kandydatami. W przypadku zatrudnienia, dane przetwarzane będą przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 12. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 13. W dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wykraczającym poza treść art. 221Kodeksu pracy. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze zgody przed jej cofnięciem.
 14. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 15. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji, ponieważ Administrator ma prawo żądać informacji określonych w art. 221Kodeksu pracy, gdyż ich niepodanie może uniemożliwić udział w procesie rekrutacji.
 16. Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.