Polityka prywatności

Pragnąc spełnić obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO, przychodzimy z odpowiedziami na najbardziej kluczowe pytania, jakie się mogły pojawić przy okazji wejścia nowej ustawy w życie.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem, tj. podmiotem decydującym o tym, w jakim celu i w jaki sposób będą przetwarzane Państwa dane osobowe, jest Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A., której siedziba znajduje się w Bydgoszczy, przy ul. Zygmunta Augusta 11 (dalej zwanym „PESA S.A.” lub „Administratorem”). Z Administratorem mogą Państwo skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres naszej siedziby lub poprzez e-mail na adres: pesa@pesa.pl oraz telefonicznie (52) 586 81 00.

Jak mogą Państwo się z nami skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?

Wyznaczyliśmy zespół specjalistów reprezentujących nas w sprawach RODO -> Zespół ds. RODO w PESA Bydgoszcz S.A., którego obowiązkiem jest nadzorowanie prawidłowości przetwarzania danych osobowych w PESA S.A. Mogą się Państwo z nim skontaktować poprzez adres e-mail: iod@pesa.pl, lub adres pocztowy: Zespół ds. RODO w PESA Bydgoszcz S.A., ul. Zygmunta Augusta 11, 85-082 Bydgoszcz.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych przez PESA S.A.?

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, mówiący o tym, że Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody;
 2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, mówiący o tym, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wykonywania zobowiązań wynikających z zawartych z Państwem umów;
 3. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, mówiący o tym, że musimy przetwarzać Państwa dane osobowe, aby wypełnić obowiązki prawne, które na nas ciążą, takie jak obowiązki fiskalne;
 4. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, mówiący o tym, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w przypadku prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (np. dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń).

Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?

Informujemy, że zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Musimy jednak też przy tym poinformować, że w przypadku sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych i usunięcia Państwa danych, nie będzie możliwe zalogowanie się do Portalu Logistycznego SCM oraz uniemożliwi to realizowanie zobowiązań wynikających z zawartych z Państwem umów.

Informujemy również, że mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Z ww. uprawnień mogą Państwo skorzystać np. w następujących sytuacjach:

 1. w odniesieniu do żądania sprostowania danych: w sytuacji, kiedy zauważą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 2. w odniesieniu do żądania usunięcia danych: w sytuacjach, kiedy zauważą Państwo, że:
  1. Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę,
  2. cofną Państwo zgodę na przetwarzanie danych lub zgłoszą sprzeciw wobec przetwarzania danych,
  3. kiedy Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem,
  4. dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
  5. dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 3. w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: w sytuacjach, kiedy zauważą Państwo, że:
  1. Państwa dane są nieprawidłowe – mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
  2. Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieli, aby zostały usunięte;
  3. Państwa dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 4. w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: w sytuacjach, kiedy zauważą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
 5. w odniesieniu do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych: w sytuacjach, gdy:
  1. przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli,
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające): upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty z grupy kapitałowej, podmioty świadczące usługi: ochrony obiektu, wsparcia informatycznego oraz dostaw systemów informatycznych, operatorzy systemów płatności, operatorzy płatności, kancelarie prawne, podmioty doradcze.

W przypadku innych osób/firm informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym bez Państwa zgody.

Nie będą również przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), ani organizacji międzynarodowych, chyba że jest to konieczne w celach wymienionych w art. 6 ust. 1 RODO. Gdy taka sytuacja jednak wystąpi, zostaną Państwo o tym powiadomieni.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania zawartych z Państwem umów, a także po jej zakończeniu w celach:

 1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, 2)
 2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 3. zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 4. statystycznych i archiwizacyjnych,
 5. maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Państwa dane bez wyrażenia odrębnej zgody nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie