pesa

Logistyka

Firma bezustannie poszukuje producentów, jak również dostawców, komponentów z następujących branż:
· producentów, wykonawców elementów konstrukcji stalowych,
· wykonawców obróbki skrawaniem gięciem,
· producentów i dostawców elementów wyposażenia pojazdów (poręcze, wykładziny, fotele),
· dostawców układów jezdnych i napędowych,
· dostawców elementów elektrycznych i elektronicznych do pojazdów,
· dostawców usług transportowych,
· systemów audiowizualnych (systemy emisji reklam, systemy informacji pasażerskiej),
· układów hamulcowych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA zaprasza do złożenia oferty na odbiór odpadów powstających w wyniku produkcji w naszej firmie.
W związku z powyższym przedstawiamy warunki techniczne oraz wymagania związane z odbiorem odpadów.
Warunki oferty będą oceniane pod kątem:
– zgodności z warunkami technicznymi oferty
– całkowitego kosztu usługi
– czasu reakcji na zgłoszenie
Nieodrzucone oferty będą oceniane wg sposobu:

a) Cena usługi – 80%
b) Czas reakcji na zgłoszenie – 20%
Przy czym:
a) Maksymalna cenę 80 pkt otrzyma oferta z najniższą ceną. Pozostałe oferty z wyższymi cenami zostaną ocenione wg wzoru:

Cena = (najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu)/(cena oferty ocenianej) x 80pkt

b) Maksymalna cenę 20 pkt otrzyma oferta z najkrótszym czasem reakcji. Pozostałe oferty z dłuższym czasem reakcji zostaną ocenione wg wzoru:

Czas reakcji (w godzinach) = (najkrótszy czas reakcji)/(czas oferty ocenianej) x 20pkt

Obliczenia będą prowadzone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta z najwyższą łączną oceną w wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert.

Ostateczny termin składania ofert: 15 lipca 2019.
Prosimy o podanie terminu ważności oferty.
Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Kontakt: Violetta Pawełek nr tel. 885854529
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w dziale ZM (Dział Administracji i Nadzoru Majątkowego)

Warunki techniczne oferty:
1. Posiadanie ważnego pozwolenia na: zbieranie lub unieszkodliwianie lub odzysk lub składowanie, transport odpadów o kodach podanych w załączniku nr 1
2. Możliwość podstawienia min. 25 estetycznych kontenerów o pojemnościach 5-7m3 w jednakowych kolorach; część z nich powinna mieć możliwość zamknięcia.
3. Kontener na odpady niebezpieczne oraz opakowania z tektury i papieru muszą być bezwzględnie szczelne i zamykane.
4. Możliwość ważenia z elektronicznym odczytem
5. Termin płatności: 30 dni od daty wpłynięcia faktury do PESA SA

Uwaga:
Pozwolenie na gospodarowanie odpadami musi być aktualne również po 2019-09-05.
Oferty prosimy składać w formie tabelarycznej, tj. lp. nazwa odpadu, kod, cena.
Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony z dniem 01.09.2019r.
załącznik nr 1