pesa

Dokumenty | dla akcjonariuszy

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Pojazdów Szynowych PESA Bydgoszcz S.A. (dalej: Spółka)
Działając w imieniu i na rzecz Spółki niniejszym informujemy o zwołanym przez Zarząd Spółki
na dzień 30.06.2021 roku na godzinę 12:00 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
(dalej: ZWZA), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bydgoszczy przy ul. Zygmunta Augusta 11.
Jednocześnie informujemy, iż obrady ZWZA przebiegać będą według następującego porządku:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r.
i z działalności grupy kapitałowej za 2020 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r. i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2020 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2020.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r.
10. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.
11. Ustalenie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
12. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej na kadencję 2021-2024.
13. Wybór Członka Rady Nadzorczej na kadencję 2021-2024.
14. Zamknięcie obrad.
Zawiadomienie o ZWZA wraz z porządkiem obrad zostało opublikowane w MSiG 102/2021
(6247) wydanym dnia 28 maja 2021 r. pod poz. 34484.
Ogłoszenie o ZWZA zamieszczone zostało również na stronie internetowej PESA S.A.
w zakładce „DLA AKCJONARIUSZY”, co spełnia obowiązek wynikający z art. 5 §5 ustawy Kodeks
spółek handlowych.
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących ZWZA udziela Dział Prawny tel. 52 586 84 70.

PODPISANY DOKUMENT DOSTĘPNY JEST TUTAJ.

==========================================

V WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI – dokument do pobrania TUTAJ.

IV WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI – dokument do pobrania TUTAJ.

III WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI – dokument do pobrania TUTAJ.

II WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI – dokument do pobrania TUTAJ.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB UJAWNIONYCH W REJESTRACH PROWADZONYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PKO BANKU POLSKIEGO (30 września 2020)

I WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI (30 września 2020)

Ogłoszenie o nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy PESA S.A. 23 czerwca 2020 r.

Zarząd spółki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu
spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na
dzień 23.06.2020 r., na godzinę 11:00, w siedzibie Spółki w Bydgoszczy przy
ul. Zygmunta Augusta 11.
Zarząd ustala następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
6. Zamknięcie obrad.
DOKUMENT DO POBRANIA [TUTAJ]

DLA AKCJONARIUSZY:

Ogłoszenie o zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy PESA S.A. 10 czerwca 2020 r.
DOKUMENT DO POBRANIA [TUTAJ]

INNE DOKUMENTY

Komunikat PESA RENTAL SP. Z O.O.

Zarząd spółki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. niniejszym udostępnia do publicznej wiadomości plan połączenia spółek Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A., PESA Rental Sp. z o.o. oraz PESA Real Estate Sp. z o.o.

Plan połączenia załącznik

Zarząd spółki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. niniejszym udostępnia do publicznej wiadomości plan połączenia spółek Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. oraz PESA Engineering Sp. z o.o.

Plan połączenia załącznik

Zarząd spółki PESA Rental Sp. z o.o. niniejszym udostępnia do publicznej wiadomości plan połączenia spółek Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A., PESA Rental Sp. z o.o. oraz PESA Real Estate Sp. z o.o.

Plan połączenia załącznik

Zarząd spółki PESA Real Estate Sp. z o.o. niniejszym udostępnia do publicznej wiadomości plan połączenia spółek Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A., PESA Rental Sp. z o.o. oraz PESA Real Estate Sp. z o.o.

Plan połączenia załącznik

Zarząd spółki PESA Engineering Sp. z o.o. niniejszym udostępnia do publicznej wiadomości plan połączenia spółek Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. oraz PESA Engineering Sp. z o.o.

Plan połączenia załącznik

 

Status bocznicy kolejowej PESA Bydgoszcz S.A.

Statut bocznicy kolejowej PESA Bydgoszcz S.A.

Odbiór odpadów produkcyjnych

Odbiór odpadów produkcyjnych (załącznik)